JERUZĀLEMĒ
Jeruzālemē bija neparasts mākoņu izvietojums, tie atgādināja ziemeļblāzmu, nepārtraukti virmoja, to visu pavadīja it kā bazūnes skaņas.  Šādas skaņas nu jau  12 gadu garumā dzirdamas daudzās pasaules vietās, es pats tās dzirdēju Daugavpilī, lai arī tās nebija ļoti skaļas, tomēr iespaidīgi, tā itkā ir visur, neparasti. Zinātnieki to izskaidro ar elektromagnētisko lauku saskari stratosfērā, bet izskaidrot jau var visu, arī varavīksni. Iespējams šīs skaņas tiešām ir pirms Kristus otrās atnākšanas.
 
 
 1.Korintiešu 15:52
51 Redzi, es jums saku noslēpumu: ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti, 
52 piepeši, acumirklī, pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. 
53 Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. 
54 Un, kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā! 
Rom. 13:11
11 To darait, saprazdami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. 
12 Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc noliksim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās. 
13 Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā, 
14 bet lai jūsu bruņas ir Kungs Jēzus Kristus, un nelutiniet miesu, lai nekristu kārībās. 

 
   
   
 


0
Talsu draudze "DZĪVĀ ŪDENS STRAUMES"

 .