Slavēšanas kalpošana
Jņ 4:23    Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz.

Slavēšanas būtība

Tiek sagatavots materiāls.

2

..

3

..

4

..